ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


ติดต่อครูรายละเอียด

   ครูมาริษา  โพธิ์ดิษฐ์ศิริ 
   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ผู้ดูแลระบบกิจกรรมชุมนุม
   สถานที่ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 779

   ครูอนรรฆ  สาสุข
   งานศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

   ผู้ดูแลระบบกิจกรรมชุมนุม
   สถานที่ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 726-727