เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565/2


รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: 751
ผู้ดูแล: นางสาวศิริพร จ่าเขียว,นางสาวจรรยา อนันต์รักษ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 776
ผู้ดูแล: นางสาวอรพรรณ นามโบราณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 772
ผู้ดูแล: นางสาวพรทิพย์ ยอดผล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 752
ผู้ดูแล: นางสาวเขมัชฌา นวลสะอาด,นางสาวจรรยา อนันต์รักษ์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 771
ผู้ดูแล: นางสาวภาวิณี อินทร,นางสาวกมลทิพย์ ดิษเจริญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 747
ผู้ดูแล: นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อ่อนหนู,นางพิศมัย ทับทิมทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 754-2
ผู้ดูแล: นางสาวเพ็ญศรี ช่างเรือ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 414
ผู้ดูแล: นายศิริวัฒน์ เรียนบุรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 733
ผู้ดูแล: นางสาววรรณภัทร หวง,นางสาววนิดา ประทุม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: 753
ผู้ดูแล: นางสาวดวงใจ ไทยจันทึก,นางสาวจรรยา อนันต์รักษ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 768
ผู้ดูแล: นางสาววริศรา เสาไธสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 543
ผู้ดูแล: นางสาวนิลาสินี ภมะราภา,นายรอฟา สามะแอ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 728
ผู้ดูแล: นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 755
ผู้ดูแล: นายพิศุทธิ์ ตันเจริญพานิช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 777
ผู้ดูแล: นายญาณศิลป์ คีลาวงษ์,นายอนุสรณ์ บุญนาค
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 741-2
ผู้ดูแล: นายบัญชา ก้อนทรัพย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 736
ผู้ดูแล: นางสาวธันยกานต์ สมควร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 721
ผู้ดูแล: นางสาวจินตนา กิตตินานนท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 745
ผู้ดูแล: นางนภาวรรณ สิทธิวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 442
ผู้ดูแล: นายพลวัชร สำเรียนรัมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: นายธีราเศรษฐ์ พิสุทธิ์รัตน์,ว่าที่ ร.ต.ธณายุทธ อธิ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นายศตวรรษ วิโรจนะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 411
ผู้ดูแล: นางสาวทรัพย์ทอง เซี่ยงหว็อง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 723
ผู้ดูแล: นางสาวกาญจนา จันทะสุระ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 725
ผู้ดูแล: นายโสภณัฐ ขันทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 774
ผู้ดูแล: นางสาวพรนภา วงศ์สวัสดิ์,นางสาวศดานันท์ เขียวพุ่มพว...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 511
ผู้ดูแล: นางสาวอัจฉรียา ชุมภูบาง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 422
ผู้ดูแล: นางสุนทรี กาญจนะวสิต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 775
ผู้ดูแล: นางสาววราพร พิทักษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 532
ผู้ดูแล: นางฉัฐรส พัฒนารมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 522
ผู้ดูแล: นางจตุพร หิรัญกาญจน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 421
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 301
ผู้ดูแล: นายวีรศักดิ์ แสนโซ้ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 552
ผู้ดูแล: สิบเอกปราศรัย วันตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 542
ผู้ดูแล: นางสาวหทัยชนก สังข์เพ็ง,นางสาวฉัตรกมล รุ่งรัตนสุนท...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 734
ผู้ดูแล: นางสาวพลศิลป์ แคล้วคลาด,นางสาวมัณฑนา ยกตั้ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 731
ผู้ดูแล: นางสาววิดยะดา นาคะชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 743
ผู้ดูแล: นางสาวศิริกมล ดนตรี,นางสาวน้ำรินทร์ ก้อนเพชร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 756
ผู้ดูแล: นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์,นางสาวธิติมนตร์ ศิลประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 441
ผู้ดูแล: นายวรปรัชญ์ ทองหล่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 748
ผู้ดูแล: นายสมเกียรติ สนธนวณิชย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 761
ผู้ดูแล: นางวรัษฐา กาวชู
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 724
ผู้ดูแล: นายพงศ์พิชา เดชแพ,นายศุภฤกษ์ สรวิฑย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 780
ผู้ดูแล: นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 554
ผู้ดูแล: นางสาวเจนจิรา ยังเพ็ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 432-1
ผู้ดูแล: นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนาม 2
ผู้ดูแล: นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 735
ผู้ดูแล: นางสาวศจี โก่งศรชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 541
ผู้ดูแล: นางสาววัชรี แก่นจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 524
ผู้ดูแล: นางสาวปรีชญารัตน์ กฤตพลวิมลสิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 523
ผู้ดูแล: นางสาวลลิตา ผายพิมพ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 762
ผู้ดูแล: นายพลวัต ทองไทย
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 763
ผู้ดูแล: นายทนงศักดิ์ ตั้งประดิษฐานุกิจ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 764
ผู้ดูแล: นางสาวธวัลฉัตร บุญมาก
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 765
ผู้ดูแล: นางสาวณัชชาภัทร ชลันวรพล
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 766
ผู้ดูแล: นายโอภาส สุ่มมาตร์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: เรียนร่วม
ผู้ดูแล: นายวิเชียร วงษ์มาบุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 332
ผู้ดูแล: นางสาวสราพร นุ่มดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวขวัญเรือน ภูธร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 754-1
ผู้ดูแล: นายคมกฤษณ์ ฉัตรจิรธีรพงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 741-1
ผู้ดูแล: นางสาวพรเพชร พานทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 48 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นายสิงคร มาลัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 67 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นายธีรภัทร์ วงศ์ปราชญ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 49 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นายพิทักษ์ ทับทิมทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นางสาวมาริษา โพธิ์ดิษฐ์ศิริ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 302
ผู้ดูแล: นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 767
ผู้ดูแล: นางณัฐชนัญ รัตนกิจวรพงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: 512
ผู้ดูแล: นางสาวศินิชา ใจสมุทร,นางสาวเสาวนีย์ ดลละออ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 773
ผู้ดูแล: นางอารีย์ รัตนภิรมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 778
ผู้ดูแล: นายเอกชัย ชาญกระโทก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 534
ผู้ดูแล: นางสาวแพรวพรรณ น้ำขาว,นางสาวภานุชนาฏ ไชยพิเชษฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 544
ผู้ดูแล: นางสาวกมลพร วงษ์งาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 432-2
ผู้ดูแล: นางสาวสุจิตรา แสงงาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 431
ผู้ดูแล: นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 551
ผู้ดูแล: นางสาววิไลวรรณ มณีชม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 37 คน
สถานที่: 722
ผู้ดูแล: นางสาวศิวนารถ ชื่นตา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 757
ผู้ดูแล: นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์,นางสาวพันธ์วดี บุษบา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 729
ผู้ดูแล: นายนิติธร ฤทธิค่อม,นายอนรรฆ สาสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 555
ผู้ดูแล: นางสาวธัญญาภรณ์ สุนสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนาม 1
ผู้ดูแล: นายดิเรกฤทธิ์ ดำขำ,นายอดิศร ทรงศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-