เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2566/1


รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 777
ผู้ดูแล: ครูอรพรรณ นามโบราณ ครูพรทิพย์ ยอดผล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 774
ผู้ดูแล: ครูอนุสรณ์ บุญนาค
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: 723
ผู้ดูแล: ครูกาญจนา จันทะสุระ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 751
ผู้ดูแล: ครูจรรยา อนันตรักษ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: 752
ผู้ดูแล: ครูเขมัชฌา นวลสะอาด
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: 753
ผู้ดูแล: ครูดวงใจ ไทยจันทึก Mr. Vovadymyr Sych
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 747
ผู้ดูแล: ครูกัญจน์ณัฏฐ์ อ่อนหนู ครูวิดยะดา นาคะชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 542
ผู้ดูแล: ครูฉัตรกมล รุ่งรัตนสุนทร ครูหทัยชนก สังข์เพ็ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 725
ผู้ดูแล: ครูอนรรฆ สาสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 411
ผู้ดูแล: ครูอดิศร ทรงศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 756
ผู้ดูแล: ครูพรธิยา แสนสีมนต์ ครูธิติมนตร์ ศิลประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 766
ผู้ดูแล: ครูณัฐชนัญ รัตนกิจวรพงศ์ ครูวริศรา เสาไธสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 414
ผู้ดูแล: ครูทรัพย์ทอง เซี่ยงหว็อง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 765
ผู้ดูแล: ครูจินตนา กิตตินานนท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 522
ผู้ดูแล: ครูภาวิณี อินทร ครูกมลทิพย์ ดิษเจริญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 748
ผู้ดูแล: ครูสมเกียรติ สนธนวณิชย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 543
ผู้ดูแล: ครูนิลาสินี ภมะราภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 771
ผู้ดูแล: ครูอารีย์ รัตนภิรมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 731
ผู้ดูแล: ครูวนิดา ประทุม ครูวรรณภัทร หวง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 741
ผู้ดูแล: ครูพรเพชร พานทอง ครูพิศมัย ทับทิมทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 736
ผู้ดูแล: ครูอัมรา คำคง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 772
ผู้ดูแล: ครูสุรางคนา ยงสุวรรณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 775
ผู้ดูแล: ครูพรนภา วงศ์สวัสดิ์ ครูศดานันท์ เขียวพุ่มพวง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนาม-6
ผู้ดูแล: ครูศตวรรษ วิโรจนะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 735
ผู้ดูแล: ครูศจี โก่งศรชัย ครูดิเรกฤทธิ์ ดำขำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 523
ผู้ดูแล: ครูลลิตา ผายพิมพ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 511
ผู้ดูแล: ครูอัจฉรียา ชุมภูบาง ครูธัญญาภรณ์ สุนสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 754
ผู้ดูแล: ครูพิศุทธิ์ ตันเจริญพานิช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 37 คน
สถานที่: 721
ผู้ดูแล: ครูพงศ์พิชา เดชแพ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 768
ผู้ดูแล: ครูทนงศักดิ์ ตั้งประดิษฐานุกิจ ครูพลวัต ทองไทย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 332-2
ผู้ดูแล: ครูสราพร นุ่มดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 421
ผู้ดูแล: ครูพิมพ์ชนก แก้วใส ครูสุนทรี กาญจนะวสิต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 733
ผู้ดูแล: ครูมัณฑนา ยกตั้ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 301
ผู้ดูแล: ครูวิรศักดิ์ แสนโซ้ง ครูจตุพร หิรัญกาญจน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 302
ผู้ดูแล: ครูวรพร โล่สถิตย์มณฑล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 441
ผู้ดูแล: ครูวรปรัชญ์ ทองหล่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 745
ผู้ดูแล: ครูนภาวรรณ สิทธิวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 780
ผู้ดูแล: ครูพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: กลุ่มบริหารวิชาการ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 734
ผู้ดูแล: ครูบัญชา ก้อนทรัพย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: ครูธีราเศรษฐ์ พิสุทธิ์รัตน์ ว่าที่ ร.ต. ธณายุทธ อธ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนาม-5
ผู้ดูแล: ครูอมรรัตน์ จ่งท่องกลาง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 724
ผู้ดูแล: ครูโสภณัฐ ขันทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 730
ผู้ดูแล: ครูธันยกานต์ สมควร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 551
ผู้ดูแล: ครูวิไลวรรณ มณีชม ครูวัชรี แก่นจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 554
ผู้ดูแล: ครูเจนจิรา ยังเพ็ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 767
ผู้ดูแล: ครูโอภาส สุ่มมาตร์ ครูธวัลฉัตร บุญมาก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 332-1
ผู้ดูแล: ครูศุภฤกษ์ สรวิฑย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวรัษฐา กาวชู ครูขวัญเรือน ภูธร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 755
ผู้ดูแล: ครูคมกฤษณ์ ฉัตรจิรธีรพงศ์ ครูเพ็ญศรี ช่างเรือ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 532
ผู้ดูแล: ครูฉัฐรส พัฒนารมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: สนาม 3-1
ผู้ดูแล: ครูธีรภัทร์ วงศ์ปราชญ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 54 คน
สถานที่: สนาม 3-2
ผู้ดูแล: ครูพิทักษ์ ทับทิมทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 63 คน
สถานที่: สนาม 3-3
ผู้ดูแล: ครูพิทักษ์ ทับทิมทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: สนาม 3-4
ผู้ดูแล: ครูมาริษา โพธิ์ดิษฐ์ศิริ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 541
ผู้ดูแล: สิบเอกปราศรัย วันตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 442
ผู้ดูแล: ครูพลวัชร สำเรียนรัมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 734
ผู้ดูแล: ครูพลศิลป์ แคล้วคลาด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 431
ผู้ดูแล: ครูธมลวรรณ วิมลกุลรัตน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 524
ผู้ดูแล: ครูปรีชญารัตน์ กฤตพลวิมลสิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: 510
ผู้ดูแล: ครูศินิชา ใจสมุทร ครูเสาวนีย์ ดลละออ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 778
ผู้ดูแล: ครูเอกชัย ชาญกระโทก ครูญาณศิลป์ คีลาวงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 534
ผู้ดูแล: ครูแพรวพรรณ น้ำขาว ครูภานุชนาฏ ไชยพิเชษฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 743
ผู้ดูแล: ครูศิริกมล ดนตรี ครูน้ำรินทร์ ก้อนเพชร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 432
ผู้ดูแล: ครูสุจิตรา แสงงาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 722
ผู้ดูแล: ครูศิวนารถ ชื่นตา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 757
ผู้ดูแล: ครูณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์ ครูพันธ์วดี บุษบา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 729
ผู้ดูแล: ครูนิติธร ฤทธิค่อม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 728
ผู้ดูแล: ครูสุนิสา เทียนประเสริฐ ครูฐิตาภรณ์ ชารีเทศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-