เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 754
ผู้ดูแล: นางสาวบุปผา ทรงกฤษณ์ , นางสาวศิริพร จ่าเขียว , นา...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 775
ผู้ดูแล: นายญาณศิลป์ คีลาวงษ์ , นายอนุสรณ์ บุญนาค
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 751
ผู้ดูแล: นายคมกฤษณ์ ฉัตรจิรธีรพงศ์
รับสมัคร: ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 752
ผู้ดูแล: นางสาวจรรยา อนันต์รักษ์ , ครูต่างชาติ
รับสมัคร: ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 753
ผู้ดูแล: นางสาวจรรยา อนันต์รักษ์ , ครูต่างชาติ
รับสมัคร: ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 722
ผู้ดูแล: นายสังวาลย์ ศรีบุญเรือง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 522
ผู้ดูแล: นางสาวประวีต ส่องแสง , นางจตุพร เรืองมาก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 773
ผู้ดูแล: นางสาวสมใจ จิตมั่น
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 772
ผู้ดูแล: นางสาวสราพร นุ่มดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 776
ผู้ดูแล: นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 721
ผู้ดูแล: นางสาวดวงใจ ไทยจันทึก , นางสาวภาวิณี อินทร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 414
ผู้ดูแล: นายศิริวัฒน์ เรียนบุรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 747
ผู้ดูแล: นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อ่อนหนู , นายบัญชา ก้อนทรัพย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 743
ผู้ดูแล: นางสาวน้ำรินทร์ ก้อนเพชร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 745
ผู้ดูแล: นางนภาวรรณ สิทธิวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 778
ผู้ดูแล: นายเอกชัย ชาญกระโทก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 541
ผู้ดูแล: นางสาวเจนจิรา ยังเพ็ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 735
ผู้ดูแล: นายพิศุทธิ์ ตันเจริญพานิช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 724
ผู้ดูแล: นายอนรรฆ สาสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 725
ผู้ดูแล: นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 728
ผู้ดูแล: นางสาวศิวนารถ ชื่นตา , นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 411
ผู้ดูแล: นายนราศักดิ์ สุทธิพูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 555
ผู้ดูแล: นางสาวฉัตรกมล นวลศรี , นางสาวหทัยชนก สังข์เพ็ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้ดูแล: นายศตวรรษ วิโรจนะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวอัจฉรียา ชุมภูบาง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่: ห้องเรียนร่วม
ผู้ดูแล: นายวิเชียร์ วงษ์ผาบุตร , นายบวรภัค ปันติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 333
ผู้ดูแล: นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 5 หน้าเวที
ผู้ดูแล: นางสาวศินิชา ใจสมุทร , นางสาวเสาวนีย์ ดลละออ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 776
ผู้ดูแล: นางสาววราพร พิทักษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 773
ผู้ดูแล: นางสาวสิรินทรา มินทะขัติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 736
ผู้ดูแล: นางสาวณัฐพัชร์ ทะไร, นางสาวธันยกานต์ สมควร, นา...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 741
ผู้ดูแล: นางสาวประโลม สอประโคน , นางสาวพลศิลป์ แคล้วคลาด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นายสหรัถ อาสา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 441
ผู้ดูแล: นายจินดานุวรรธน์ บำรุงเจริญสุข , นายพลวัชร สำเรี...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 748
ผู้ดูแล: นางสาวพรเพชร พานทอง
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 554
ผู้ดูแล: นายรอฟา สามะแอ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 780
ผู้ดูแล: นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 543
ผู้ดูแล: นางสาวนิลาสินี ภมะราภา , นางสาววัชรี แก่นจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 524
ผู้ดูแล: นางสาวกัญญา บุญเจือ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 725
ผู้ดูแล: นายโสภณัฐ ขันทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 771
ผู้ดูแล: นางอารีย์ รัตนภิรมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 523
ผู้ดูแล: นายธนกร หวนขุนทด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 332
ผู้ดูแล: นายนวเศรษฐ์ พิสุทธิ์รัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นายสิงคร มาลัย
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นางสาวมาริษา โพธิ์ดิษฐ์ศิริ
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นางสาวมาริษา โพธิ์ดิษฐ์ศิริ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นายพิทักษ์ ทับทิมทอง
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: สนาม 3
ผู้ดูแล: นางสาวมาริษา โพธิ์ดิษฐ์ศิริ
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 421
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่: 777
ผู้ดูแล: นางสาวกัญญาณัฐ เก่งการ , นางสาวอรพรรณ นามโบราณ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: 767
ผู้ดูแล: นายพลวัต ทองไทย
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: 761
ผู้ดูแล: นางสาวปราชญาพร อรรคบาล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางณัฐชนัญ รัตนกิจวรพงศ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: 765
ผู้ดูแล: นางสาวญาณิศา ข่าขันมะลี
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: 768
ผู้ดูแล: นางวรัษฐา กาวชู
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: 764
ผู้ดูแล: นายทนงศักดิ์ ตั้งประดิษฐานุกิจ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: 762
ผู้ดูแล: นายโอภาส สุ่มมาตร์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: 766
ผู้ดูแล: นางสาววริศรา เสาไธสง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: 763
ผู้ดูแล: นายกฤษดา สิมมะโน
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 774
ผู้ดูแล: นางสาวพรนภา วงศ์สวัสดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 757
ผู้ดูแล: นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์ , นางสาวพันธ์วดี บุษบา ,...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 756
ผู้ดูแล: นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์ , นางสาวธิติมนตร์ ศิลประเ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 723
ผู้ดูแล: นางเทียนพร วงศ์หอม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 755
ผู้ดูแล: นางสาวจินตนา กิตตินานนท์ , นางสาวเจตจันทร์ ราชสิ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 552
ผู้ดูแล: นางสาวธัญญาภรณ์ สุนสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: นายศุภฤกษ์ สรวิฑย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวขวัญเรือน ภูธร , นางสาวนุชจรี ติบรรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 738
ผู้ดูแล: นางสาวศจี โก่งศรชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 532
ผู้ดูแล: นางฉัฐรส พัฒนารมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์ , นางสาวสุจิตรา แสงงาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนาม 2
ผู้ดูแล: นายดิเรกฤทธิ์ ดำขำ , นายอดิศร ทรงศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 731
ผู้ดูแล: นางสาวศิริกมล ดนตรี , นายสมเกียรติ สนธนวณิชย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนาม 1
ผู้ดูแล: นายศิรัชฎ์ สุมน , นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่: 729
ผู้ดูแล: นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 534
ผู้ดูแล: นางสาวแพรวพรรณ น้ำขาว , นางสาวภานุชนาฏ ไชยพิเชษฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 551
ผู้ดูแล: นางสาวกมลพร วงษ์งาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 774
ผู้ดูแล: นางสาวยุวเรศ สมาธิ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 542
ผู้ดูแล: นางสาววิไลวรรณ มณีชม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 734
ผู้ดูแล: นางสาววิดยะดา นาคะชัย , นางพิมพ์พร พรมตวง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 544
ผู้ดูแล: นายไพศาล หมึกประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 733
ผู้ดูแล: นางณัชชา รัตนสุวรรณวุฒิ , นางพิศมัย ทับทิมทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 431
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.ต.ธณายุทธ อธิยะ , นางสาวธมลวรรณ วิมลกุล...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 422
ผู้ดูแล: นางสุนทรี กาญจนะวสิต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-