ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562 
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียน ม.1 ลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ระบบเปิดเวลา 10.00 น.) (ระบบปิดสมัครในวันศุกร์ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.)
4. ให้นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ระบบเปิดเวลา 10.00 น.) (ระบบปิดสมัครในวันศุกร์ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.)
5. การเข้าใช้งาน ตรวจสอบรหัสนักเรียนได้ที่นี่เว็บไซต์โรงเรียนเทพลีลา www.tepleela.ac.th

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนเดิม (ม.2,3,5,6) ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายบุคลิกดี  มีสัมมาคารวะ
ผู้ใช้ :  30888 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก)


นักเรียน (ม.1 และ ม.4) ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลข 9 จำนวน 13 ตัว

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายบุคลิกดี  มีสัมมาคารวะ
ผู้ใช้ :  30888 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
9999999999999 (เลข 9 จำนวน 13 ตัว)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
    
ครูมาริษา  โพธิ์ดิษฐ์ศิริ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 779 
    ครูอนรรฆ  สาสุข ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 726-727 (รับติดต่อเฉพาะช่วงเวลาในการลงทะเบียน 10-17 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น)

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร
   หรือยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ติดต่อ
ครูมาริษา  โพธิ์ดิษฐ์ศิริ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 779